Verhuurvoorwaarden

ALGEMEEN 

Voor alle klanten geldt : Het tonen van een geldige Nederlands legitimatiebewijs is verplicht. Het huurbedrag moet vooraf worden voldaan tenzij anders overeengekomen. Alle verhuur dient in principe voor 14:00 uur retour te zijn, tenzij anders afgesproken.

 

BORG 

Iedere klant betaald € 50,- borg De borgvoorwaarden zijn van toepassing op elke huurovereenkomst. Meer informatie omterent dit onderwerp kunt u vinden in de "Borgvoorwaarden"

Verder geldt dat op alle verhuur onze "Algemene voorwaarden", welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 1270, en welke zijn op te vragen in de winkel, van toepassing zijn.

 

BEDRIJFSZEKERHEID GOEDEREN 

De gehuurde goederen die technische gebreken vertonen zullen door BSE, indien mogelijk ter plaatse gerepareerd dan wel omgeruild worden tegen gelijkwaardige apparatuur. Aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die eventueel ontstaat bij of als gevolg van gebruik of beheer van de gehuurde goederen wordt uitgesloten. Schade ontstaan door het niet functioneren van de gehuurde goederen zal, indien vervangende goederen niet geleverd kunnen worden, worden gecrediteerd met een maximum van het gehuurde goed geldende huurprijs. Huurder is aansprakelijk voor schade, direct of indirect, voortvloeiend uit foutief of ondeskundig gebruik, hetzij door de huurder, hetzij door derden, tijdens de huurperiode. Feiten en omstandigheden, welke voor de huurder het gebruik van de gehuurde goederen verminderen ontzeggen huurder niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst.

 

ANNULERING 

Annulering van een verhuurovereenkomst dient uiterlijk 48 uur voor het uitvoer tijdstip te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn kan 50% van de huursom in rekening gebracht worden. Verhuurder behoudt zich het recht voor om tot die tijd gemaakte kosten in rekening te brengen. Een optie op apparatuur is geldig tot een overeengekomen tijdstip, doch uiterlijk 5 dagen voor de uitvoer datum. Daarna gaat een optie zonder tegenbericht over in een opdracht en zijn voor annulering de daarvoor geldende voorwaarden van toepassing.

 

VERZEKERING 

Huurder is volledig aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of beschadiging van de gehuurde apparatuur.